Нашата гимназия е държавно художествено училище с мисия да съхранява и развива традициите на възрожденската ни школа, като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности: „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”. Училището е едно огнище на българската духовност и култура, което осигурява условия за качествено обучение, професионална подготовка и творческо израстване на младите таланти в областта на приложните изкуства. адено е 1920 г., като Държавно столарско училище, с идеята да запази възрожденските традиции в областта на художествената обработка на дървото. Училището става средище, което привлича талантливи преподаватели, като завършилия в Мюнхен художник Иван Христов. Той дава идеята за основаване на музей по резбарско изкуство и така се спасяват от унищожение ценни художествени произведения. През различни периоди като възпитаници и преподаватели през училището преминават изкуствоведа Димитър Друмев, резбарите Цаньо Антонов, Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, проф. Антон Дончев и др. Значимостта на тяхната заслуга не е само в рамките на Тревненската школа, а в цялата българска пластична култура, което в основна степен търси както запазването, така и осмислянето възрожденската художествена традиция в контекста на съвремието.

Фокусът на този проект е насочен към изграждане на работен кът тип Makerspace, включващ ателието по дърворезба на 1 етаж и прилежащата към него стая, който да се използва за творческо пространство за реализиране на интердисциплинарните проекти на учениците по Проектно базирано обучение, както в часовете по дърворезба, така и за провеждане на арт проекти, уъркшопи и презентации от гост лектори. Място, което ще осигури съвместна работа на учители и ученици да проектират, експериментират и творят, да се занимават с изследвания, високи технологии, занаяти и да реализират проектите си по ПБО на практика.


Ателието е преоборудвано с нови тезгяхи изработени в училището, монтиран е интерактивен монитор, ще се оформи кът за обсъждане на нови проекти, с 10 лаптопа около една голяма работна маса изработена в стилистиката на тезгяхите. Лаптопите ще се монтират до края на месец апрол 2021. Паркетът е изциклен и лакиран. Сменен е шкафа с нов подходящ, за съхранение на инструментите, длетата и изделията от дърво. С височина 1 метър, той е удобен за провеждане над него на конферанс, чрез система за окачване на проектите. Оформена е и зона за работа с шмиргел, мултишлайф и други ръчни инструменти.


Прилежащата стая е изцяло ремонтирана и оборудвана с компютър мощен хардуер и софтуер за CNC машина, 3D принтер, Лазерен кътер, доставен е широкоформатен плотер-принтер за хартия и винил. С оглед голямата и височина оформихме дървена конструкция-скара със стълба за 2-рия етаж, оборудвана с рафтове за съхранение на проекти, методически пособия и нагледни материали.


Тези нововъведения в образователната среда са необходими за актуализиране и динамизиране на учебния процес. Високо технологичните пособия и инструменти са заложени с цел създаването на съвременни творчески кадри с пълен набор от дигитални, технологични, практични умения, знания и компетенции, адекватни за професиите на бъдещето през 21 век.


В изграденото Makerspace пространство ще могат да се водят интегрираните уроци по Проектно базирано обучение, въведено като нов час в Задължителната подготовка от учебната 2017-2018 г. Учениците ще могат да работят по групи в отделните кътове-зони според проектите и задачите които изпълнят в материал. Същото вече оборудвано пространство ще послужи и за многобройните уъркшопи с гост лектори, един от които ще бъде и нашият бизнес партньор Генчо Гоев


В епохата на информационно-комуникационните технологии, образованието на младото поколение изисква кадри, мотивирани да се развиват в условията на бързо променяща се среда. Това налага създаването на актуална, съвременна визия на художественото училище, като средище на автентичните национални ценности в областта на художественото творчество с европейско измерение. Тези компоненти определят и основните стратегически цели на училището:

• Обновяване на материално-техническата и технологичната база на училището и осигуряване на съвременни условия за реализиране на високо качество на учебно-възпитателния процес и на професионалната подготовка по трите специалности в училището.

Оптимизиране на учебната и творческата дейност и утвърждаването на нашата гимназия в атрактивно и желано място за обучение на младите таланти. Усъвършенстване на системата и методиката на преподаване и учене, чрез компетентностният и холистичен подход на Проектно Базирано Обучение с двете работещи Професионални Учебни Общности.

• Популяризиране и реклама на националната гимназия, като високо технологичен, духовен и културен образователен център в региона.

• Прилагане на конкурсното начало в училището и поддържане на активна творческа дейност чрез организиране на уъркшопи, семинари, симпозиум и повишаване на квалификацията на преподавателите.

<

• Развитие на мотивацията на учители и ученици. Въвеждане на високо технологични дигитални арт лаборатории и Makerspace пространства оборудвани с CNC машина, 3D принтер, лазерен кътер, широкоформатен плотер-принтер за хартия и винил и други нови машини.

• Оптимизиране на взаимоотношенията ученик – учител – родител. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията им и екипната работа по проекти.

Създаването и функционирането на Мейкърспейс пространството ще развие всички тези стратегически цели и ще ги актуализира. Ше е необходимо и създаването на нова длъжност - специалист по образователни технологии, отговарящ за функционирането на новият Makerspace.

Наличието на работна среда, която е максимално близка до реалната ситуация на пазара на труда предизвиква мисленето и възможностите на всички ангажирани в образователния процес. Доказана е по-голямата мотивация в учащите се при организирана и модернизирана учебна среда, която е адекватна на съвременните изисквания в сферата на професионалните среди. Запознаването им с новостите, оптимизирането на работния процес и прецизирането на реализираните проекти чрез помощта на новите технологии ще повиши капацитета едновременно на преподавателския и ученическия състав. При нас учениците в 11 и 12 клас, проектират своите пластични решения в компютърният кабинет с компютърните програми 3D-Max и ZBrush в часовете по Скулптура и Компютърна графика по съответната специалност. Визуализирането на тези дигитални проекти ще се извърши именно в това работно Makerspace пространство като в съвременно дизайнерско студио.


Дейностите, свързани със STEAM(Siеnce, Technology, Engиneering, Art and Mathematics) и Проектно Базирано Обучение особено съчетани с дейностите от специалностите по приложни изкуства в нашето училище се нуждаят точно от такъв тип структурирано пространство, насърчаващо креативността, предприемчивостта, екипната творческа работа по реализирането на пластичните си проекти. То ще обезпечи и многобройните ни извънкласните дейности, като семинари, уъркшопи и симпозиуми. Тази среда ще развие професионалните компетентност на нашите млади творци и ще развие технологично сектора на творческите индустрии. Тя ще способства за успешната им бъдеща реализация не само като бъдещи творчески личности, автори но и в различни сфери на занаятите, съвременният дизайн и в реалният живот. Подготвени високо технологично по специалността си, те ще бъдат желаните кадри, които ще се търсят най-много в арт индустрията.
Освен в рамките на учебните програми по съответните специалности, училището развива широкоспектърна извънкласна и извънучилищна дейност, чрез която се търси разширяване на подготовката на учениците в редица области на съвременната култура. В тази връзка се поддържат тесни контакти с неправителствени организации, обществени, културни и образователни институции. Училището е в договорни отношения с училището по дърворезба в Бриенц – Швейцария от 1997 г. и училището по ланшафтна архитектура „Дървоарт” в Белград.

Бъдещата STEAM лаборатория има за цел да служи и да свързва училището със регионалния Алианс, който целим да създадем и по който работим по проект „Craft your Future“ по програма Erasmus+. Този Makerspace ще прерасне в технологична лаборатория и ще служи на бъдещата общност на занаятчии, производители и специалисти и ще прави връзка между обучителният процес и реалният бизнес. Ще свързва и ще съхрани автентичните Български занаяти със съвременната индустрия и ще бъде работещ учебен модел за реализиране на кръговата икономика и у нас в България.
Възпитаници на НГПИ „Тревненска школа”– Трявна продължават своето обучение във ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, УАСГ – архитектура, СУ “Климент Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Ученици от НГПИ „Тревненска школа”– Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания, Италия, Англия и др.

Целта на проекта е да създаде динамична среда за съвременно образование както по специалността „Художествена дърворезба”, така и за нуждите на въведеното в училището Проектно базирано обучение. Това модернизирано пространство ще актуализира образния и смислов характер на интердисциплинарният подход в новата ни образователна система, като функция и практика. То ще осигури адекватност на обучителния процес съобразно образователните изисквания за 21 век.

Изхождайки от методите на преподаване и живата традиция на възрожденската ни школа ще се въвеждат редица иновативни технологии - CNC гравиране, лазерни кътери, 3D принтери, широкоформатен принт върху хартия и винил. Тези технологии ще се ползват и за визуализиране на творческите решения на учениците и от другите специалности.

Зонираните кътове за специфични творчески дейности ще са подходящи за работа по групи при изпълнението на проектите по ПБО. Тези нововъведения в образователната среда ще осъвременят визията и ще спомогнат за популяризирането и утвърждаването на училището, като атрактивно и желано място за образование на младите хора в региона.

Екипа на училището постоянно следи тенденциите и новостите, които доминират в професионалните среди. Активните специалисти по специалностите „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис” биха получили възможността да споделят опита си с учениците по много по-съвременен и интерактивен начин. Прецизността и бързината на изпълнение на пластичните им идеи биха се повишили и това ще даде възможност за по-голям обхват и мащаб на реализираните проекти.

Мейкърспейс пространството ще допринесе за позитивния имидж на училището и доброто отношение на учениците, успявайки да приобщи дори тези, които по принцип нямат интерес към технологиите.

Важен резултат, който очакваме е и успешната комуникация и синхрон между регионалният Алианс и професионалната училищна общност заедно с учениците. Успешното реализиране на съвместни проекти и провеждането на специализирани обучения и практики.

Планираният специалист по образователни технологии за нашето училище, ще координира и синхронизира всички дейности с дигиталните технологии, образователната и работната среда.


image


a