НГПИ Тревненска школа

image

Историята на приложното изкуство и дърворезба у нас по особен начин се проектира върху дейността на Националната Гимназия за Приложни Изкуства в Трявна, както и върху целия образователен процес.

Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна е държавен културен институт към Министерствотона културата. Училището съхранява и развива традициите на тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности: „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”. Успешно дипломиралите се ученици получават диплом за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник” или „Дизайнер.
Създадено е 1920 г., като Държавно столарско училище, с идеята да запази възрожденските традиции в областта на художествената обработка на дървото. Училището става средище, което привлича талантливи преподаватели, като завършилия в Мюнхен художник Иван Христов. Той дава идеята за основаване на музей по резбарско изкуство и така се спасяват от унищожение ценни художествени произведения. През различни периоди като възпитаници и преподаватели през училището преминават изкуствоведа Димитър Друмев, резбарите Цаньо Антонов, Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, проф. Антон Дончев и др. Значимостта на тяхната заслуга не е само в рамките на Тревненската школа, а в цялата българска пластична култура, което в основна степен търси както запазването, така и осмислянето възрожденската художествена традиция в контекста на съвремието.

До днес училището преминава през различни форми на своето развитие:


1920 – 1944 г. – Държавно столарско училище.


1945 – 1952 г. – Държавно средно училище по дърворезба и сградостроителство.


1952 – 1975 г. – Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура.


1976 – 2009 г. – Средно художествено училище за приложни изкуства.


2009 г. – Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”


По настоящем НГПИ „Тревненска школа“ е сред избраните училища по изкуствата към Министерството на културата на България със статут на Държавен културен институт. Гимназията дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в специалностите "Художествена дърворезба“, „Интериорен дизайн“ и „Иконопис“.

Целите и задачите на обучение в училището не са просто овладяване на минимум от професионални знания и умения за получаване на професионална квалификация и упражняване на дадена професия, а полагане основа на професионална култура, върху която се осъществява и по-нататъшното развитие на ученика в съответната област в цялостната система на художествено и хуманитарно образование.
Училищата по изкуствата са национални поради обхвата на прием на ученици и организационно, методически и финансово се ръководят от Министерството на културата. Творческата и изследователска дейност в училището е заложена нормативно в специалната подготовка, като задължителна в учебния план и има определящо значение. Получаваната в училището професионална подготовка дава възможност за директна реализация на пазара на труда, както в сферата на изкуството, културните и творческите индустрии, така и в мебелното проектиране и производство.

По своята същност училищата по изкуствата съчетават формата на учебни заведения с функцията на художествено-творчески и културни средища, които захранват основни за страната културни процеси. Кадрите завършващи тези училища са бъдещия потенциал на множество културни институции и организации в страната.
Преподавателите и учениците представляват част от художествения капитал на нацията. Там където се докосват занаята и изкуството, започва тяхната мисия, а това е и мисията на НГПИ „ Тревненска школа”- да съхрани и развие традициите завещани от „Тревненската иконописна и дърворезбарска школа” и да ги обогати с нови художествени и естетически стойности в областа на художествената обработка на дървото, интериорният дизайн и иконописта.

Училището е едно огнище на българската духовност и култура, което осигурява условия за качествено обучение, професионална подготовка и творческо израстване на младите таланти в областа на приложните изкуства. Доказателство за това е признанието на Съвета на европейската научна и културна общност, удостоила НГПИ „Тревненска школа“ със „Златен печат” и „Златна книга” за завоюван висок престиж и обществено признание, висок професионализъм , и принос към развитието на Българската култура.


НГПИ „Тревненска школа“ разполага с изключително квалифициран преподавателски състав. В специалните предмети преподават изявени творци – художници с богат артистичен и преподавателски опит. Многобройни са спечелените награди на учениците от участие в национални и междунарони програми, конкурси, пленери, изложби. олимпиади и спортни форуми.Всяка година най талантливите ученици са степендиянти по Програма за закрила на деца с изявени дарби към МК Българо-американска фондация Бостън САЩ; фонд „Култура” към Евро-българския културен център и др.Впечатляваща е и създадената творческа атмосфера и приемственост между различните класове в училишето.
Освен в рамките на учебните програми по съответните специалности, училището развива широкоспектърна извънкласна и извънучилищна дейност, чрез която се търси разширяване на подготовката на учениците в редица области на съвременната култура. В тази връзка се поддържат тесни контакти с неправителствени организации, обществени, културни и образователни институции. Училището е в договорни отношения с училището по дърворезба в Бриенц – Швейцария от 1997 г. и училището по ланшафтна архитектура „Дървоарт” в Белград.
Гимназията разполага с отлична материална и техническа база. Това дава възможност за обучение с най-съвременните за момента технологии в областта на 3D моделирането, в това число CNC машина и лазарен скенер за изработване и тиражиране на изделия от дърво. Училището разполага с обширни ателиета, работилници и кабинети, модерно оборудвани класни стаи, уникална библиотека, художествена галерия, арт магазин, както и собствено общежитие. Сградата е енергийно ефективна с локално парно.
Възпитаници на НГПИ „Тревненска школа”– Трявна продължават своето обучение във ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, УАСГ – архитектура, СУ “Климент Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Ученици от НГПИ „Тревненска школа”– Трявна са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания, Италия, Англия и др.