logo  • Project 01
  • Project 02
  • Project 03
  • Project 04
  • Project 05
  • Project 06
  • Project 07
  • Project 08
  • Project 09
  • Project 10

НГПИ Тревненска школа

image

Историята на приложното изкуство и дърворезба у нас по особен начин се проектира върху дейността на Националната Гимназия за Приложни Изкуства в Трявна, както и върху целия образователен процес.

Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”.

Специалност ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА

image

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се отнася и за резултата от този творчески процес.

Програмата по дърворезба има за цел да развива у учениците практически умения и сръчност, отношение към дървото, като универсален и творчески материал, отношение към пространството - интериор и екстериор, чувство за мащаб и техники и технологии при художествената обработка на дърво. Учениците практически се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с дисциплината проектиране за специалността художествена дърворезба в НГПИ – Трявна.

Специални предмети: Дърворезба, Рисуване, Скулптура

Специалност ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

image

Интериорният дизайн е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорния дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта.

Специалност ИКОНОПИС

image

В периода ІХ – ХІХ век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон и оставят за поколенията прекрасни образци на православната иконопис, отреждакщи на националните ни школи значимо място в европейската и световна история на изкуството. България се връща във вярата, възражда се и изкуството на иконописеца.

Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел бъдещите художници да опознаят богатото ни изобразително наследство, за да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване, да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на православния храм.

Специални предмети: Иконопис, Рисуване, Скулптура