Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен подход за интегриране на образователните технологии.


Специфичните цели на проекта са насочени към:


• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;


• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;


• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;


• модернизиране на методите и средствата за обучение;

• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

Оптимизиране на учебната и творческата дейност и утвърждаването на нашата гимназия в атрактивно и желано място за обучение на младите таланти. Усъвършенстване на системата и методиката на преподаване и учене, чрез компетентностният и холистичен подход на Проектно Базирано Обучение с двете работещи Професионални Учебни Общности.

• Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

• Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Реализация


През учебната 2020-2021 година НГПИ "Тревненска школа" участва в проект "Образование за утрешния ден". Сформиран е клуб по интереси от 15 ученици с водещ преподавател Деян Боев. Занятията са провеждани извън учебно време като техният фокус е 3D моделирането чрез програмата Zbrush. В рамките на часовете до момента учениците са създали редица авторски модели, използвайки съвременна 3D принт технология.


image


a