logo

Специалности в НГПИ Тревненска школа

Специалност ДЪРВОРЕЗБА

image

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се отнася и за резултата от този творчески процес.

Програмата по дърворезба има за цел да развива у учениците практически умения и сръчност, отношение към дървото, като универсален и творчески материал, отношение към пространството - интериор и екстериор, чувство за мащаб и техники и технологии при художествената обработка на дърво. Учениците практически се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с дисциплината проектиране за специалността художествена дърворезба в НГПИ – Трявна.

Специални предмети: Дърворезба | Рисуване | Скулптура

Специалност ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

image

Интериорният дизайн е наука за архитектурното и художествено оформление на вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях, което осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка. Интериорния дизайн е синтез от практически и художествени идеи, и решения, които целят да подобрят условията за обитаване на човека в сградите в цялостно завършена естетическа форма.

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта. Жилищният интериор се разглежда като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично материалните, духовните и естетическите потребности на човека. Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.

Програмата по интериорен дизайн (изпълнение в материал) има за цел да развива в учениците: практически умения и сръчност при изпълнение на проектираното изделие, чувство за мащаб и максимално художествено въздействие. Учениците практически се запознават с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях. Практически прилагат различни видове техники и технологии при художествената обработка на дърво при изпълнение на интериорен дизайн. Учениците се запознават с техника на безопасността при работа с режещи машини и инструменти. Учебният материал е тематично и логически последователно обвързан с дисциплината проектиране и вътрешна архитектура за специалността интериорен дизайн в НГПИ – Трявна.

Специалност ИКОНОПИС

image

В периода ІХ – ХІХ век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон и оставят за поколенията прекрасни образци на православната иконопис, отреждакщи на националните ни школи значимо място в европейската и световна история на изкуството. България се връща във вярата, възражда се и изкуството на иконописеца.

Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел бъдещите художници да опознаят богатото ни изобразително наследство, за да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване, да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на храма, позволяващи им да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква, да възродят и пренесат във времето иконописната традиция, да ценят и ползват в творчеството си пластичните достижения на дълголетната ни духовност, оцелели в ръкописи, щампи, храмове и манастири.

Специални предмети: Иконопис | Рисуване | Скулптура

Специални предмети

Дърворезба

image

Цели и задачи

Проектирането за специалността художествена дърворезба е дисциплина, която има за цел да издига известна система в познанията за дърворезбата и сложното индивидуално изграждане и възпитание на учениците.
Проектирането на дърворезба е учебен метод за запознаване и анализиране на въпросите за художествената обработка на дърво, да научи учениците на основните принципи за изграждане на хармонични форми, категории композиции, свойства и качества на композицията, композиционно равновесие, хармонична цялост и др.
Проектирането за специалността художествена дърворезба има за цел да обогатява традициите с нови художествени и естетически стойности.

Методика

Уроците се провеждат в ателиета. Материалът се степенува по трудност и възрастовите особености на учениците.
Някой от практическите задачи се изпълняват при домашни условия, музеи и църкви.

Структура на дисциплината

Изучава се класово – групово от VІІІ до ХІІ клас. Уроците са теоретично – практически като практическите упражнения са след всяка тема.
Дисциплината проектиране е в пряка връзка с практическото изпълнение на изделието в материал.

Интериорен дизайн

image

Цели и задачи

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в структурния и композиционния строеж на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Разглежда се методиката на проектирането в интериорния дизайн, етапите, способите и средствата за представяне на проекта.
Жилищният интериор се разглежда като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично материалните, духовните и естетическите потребности на човека. Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.
Развиват се умения при организирането на пространството, съчетаването на материалите, мащабното интерпретиране на обема и формата, търсенето на функционално верни и художествено убедителни решения, носещи своя индивидуална структура и характеристика, които превръщат средата за обитаване в пълноценно функциониращ организъм.

Методика

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано с дъска и маси удобни за чертане, писане и рисуване.
Учебния материал включва теоретически и практически задания, степенувани по трудност, съобразени с възрастта на учениците.
Част от практическите задачи се изпълняват в домашни условия, за да се проверят усвоените знания от учениците.

Структура на дисциплината

Изучава се в класово-групови занятия от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас както следва:
■  VІІІ клас - 1 час седмично
■  ІХ клас - 2 часа седмично
■  Х клас – 4 часа седмично
■  ХІ клас – 5 часа седмично
■  ХІІ клас - 8 часа седмично

Уроците са теоретично – практични, като практическите упражнения се провеждат след всяка тема.

Иконопис

image

Цели и задачи

Православната изобразителна култура е интегрирала в сложен композиционен и семантичен синтез, геометричен, флорален и зооморфен орнамент, човешки фигури и фигури на животни, пейзажни и архитектурни елементи, одеяния, атрибути и аксесоари.
Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел, бъдещите художници:
■  да опознаят богатото ни изобразително наследство.
■  да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване.
■  да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на храма, позволяващи им да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква.
■  да възродят и пренесат във времето иконописната традиция.
■  да ценят и ползват в творчеството си пластичните достижения на дълголетната ни духовност, оцелели в ръкописи, щампи, храмове и манастири.

Методика

Училището осигурява:
■  просторно, проветриво помещение, с добро естествено и изкуствено осветление, оборудвано с маси и стативи, подходящи за работа с темперни бои.
■  работна площ за подготовка на дъските – грундиране, оглаждане на грунда.
■  шкафове за съхраняване на материалите, проектите и иконите, по които се работи.
■  библиотека, съдържаща нужните за специалността теоретични, библейски, иконографски и технологични текстове, както и албуми с репродукции на икони, иконостаси, стенописи и др., до които учениците да имат постоянен достъп в редовните часове и часовете за самоподготовка.
■  рагламентиран достъп до ателието в часовете за самоподготовка.

Преподавателите трябва:
■  да прилагат в учебния процес и следват логиката на утвърдената учебна програма.
■  при нужда да мотивират учениците с индивидуални, съобразени с моментните им възможности задачи, в рамките на учебната програма.
■  да балансират теоретичните и практически занятия.
■  да онагледяват учебния процес.
■  да осигурят за общо ползване в ателието албуми, литература, материали и пособия, трудно достъпни за всеки ученик поотделно, но крайно важни за успешно протичане на учебния процес.
■  да затвърждават наученото или подготвят учебния процес, като се поставят индивидуални задачи за самоподготовка, осъществими в домашни условия или в училищното ателие.

Структура на дисциплината

■  VІІІ клас
    2 часа седмично,
    34 седмици
    136 часа годишно:
изучават геометричен орнамент.

■  ІХ клас
    3 часа седмично,
    36 седмици
    108 часа годишно:
изучават растителен орнамент.

■  Х клас
    5 часа седмично
    36 седмици
    180 часа годишно:
изучават зооморфни форми, като реализират и знанията от VІІІ и ІХ клас, създавайки декоративна композиция, включваща и трите елемента.

■  ХІ клас
    6 часа седмично
    36 седмици
    216 часа годишно:
през първия срок изучават метричните зависимости, предписани от православния канон за глава и фигура, през втория срок правят копие на икона.

■  ХІІ клас
    11 часа седмично
    31 седмици
    341 часа годишно - дипломна работа:
проект и изпълнение на авторска икона в рамките на православния канон и традиция.

Преподаваната в часовете по Иконопис материя, включва и теми по история и теория на орнамента, цветознание, комбинаторика, композиция, технология, православна иконография и канон.
Други важни за специалната подготовка дисциплини История на религиите, Технология, Иконография и Архитектура се изучават и в отделни часове.

Рисуване

image

Цели и задачи

Обучението по рисуване разглежда теоретично и на практика историята, технологията и различните методи на работа.

Методика

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано със стативи и с подходящо осветление.
Предавания материал се съобразява с възрастта на учениците.
Повечето от задачите се изпълняват в ателието, а идейните скици и макети при някой задачи се изпълняват при домашни условия, за да се провери самостоятелното мислене на ученика.

Структура на дисциплината

Изучава се в групови знания VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.
Уроците са теоретично-практически, като практическите се водят след всяка тема, пряко свързана с учебния материал на специалността.

Живопис

image

Цели и задачи

Обучението по живопис е учебна дисциплина, която разглежда теоретично и на практика историята, технологията и различните методи на работа и творческите стилове и течения.
Експериментира се с материалите и техниките, и се стимулира творческия подход към поставените учебни задачи.

Методика

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано със стативи и с подходящо осветление.
Предавания материал се съобразява с възрастта на учениците.
Повечето от задачите се изпълняват в ателието, а идейните скици и макети при някой задачи се изпълняват при домашни условия, за да се провери самостоятелното мислене на ученика.

Структура на дисциплината

Изучава се в групови знания ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.
Уроците са теоретично-практически, като практическите се водят след всяка тема, пряко свързана с учебния материал на специалността.

Скулптура

image

Цели и задачи

По своята същност скулптурата е учебна дисциплина, която се разглежда теоретично в исторически план до съвременните тенденции, а чрез практически упражнения способства за провокиране, формиране на траен интерес към пластичните изкуства.
Материалът, който е предложен за изучаване в СХУ за ПИ – Трявна е последователно степенуван обем от познания, изразни средства, композиционни принципи, технологии, практически учения и способности, боравене с пластични и трайни материали.
Скулптурата в СХУ за ПИ – Трявна е в посока на формообразуване, композиция, чувство за обем и пространство, комбинативно и асоциативно мислене.

Методика

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано със стативи и сандък с глина.
Предавания материал се съобразява с възрастта на учениците.
Повечето от задачите се изпълняват в ателието, а идейните скици и макети при някой задачи се изпълняват при домашни условия, за да се провери самостоятелното мислене на ученика.

Структура на дисциплината

Изучава се в групови знания ІХ, Х и ХІ клас по два часа седмично, а в VІІІ и ХІІ клас един час седмично.
Уроците са теоретично-практически, като практическите се водят след всяка тема, пряко свързана с учебния материал на специалността.

Вътрешна архитектура

image

Цели и задачи

Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането на жилищния и обществения интериор.
Жилището се разглежда като оптимизирана среда за обитаване, осигуряваща условия за почивка, възстановяване на творческите сили, обединяваща хармонично-материалните, духовните и естетическите потребности на човека.
Разглеждат се интересните взаимовръзки между функционални, обемно-пространствени, цветови и други закономерности, които превръщат пространството в оптимална среда за живеене.
Развиват се умения при организирането на пространството, съчетаването на материалите, мащабното интерпретиране на обема и формата, търсенето на функционално верни и художествено убедителни решения, носещи своя индивидуална структура и характеристика, които превръщат средата за обитаване в пълноценно функциониращ организъм.

Методика

Уроците се провеждат в ателие, оборудвано с черна дъска и маси удобни за чертане, писане и рисуване.
Материалът се степенува по трудност и се съобразява с възрастта на учениците.
Някои от практическите задачи се изпълняват в домашни условия, за да се проверят усвоените знания на учениците.

Структура на дисциплината

Изучава се в класово-групови занятия в ХІ и ХІІ клас.
Уроците са теоретично-практични, като практическите упражнения се водят след всяка тема.
Материалът е съставен във връзка със специалностите Художествена дърворезба и Интериорен дизайн.

Преподавател: Бисерка Петрова

Пластична анатомия

image

Цели и задачи

Пластичната анатомия се занимава с външните форми на човешкото тяло с състояние на покой и в движение, като изхожда от костната, мускулната и кожна особености в различните възрасти. Тя съдържа основни познания за строежа, формите и пропорциите на различните части на тялото в различно състояние и поза.
Пластичната анатомия дава на ученика научни и методични указания при построяването на човешката глава и фигура в процеса на етюдното изучаване в ателието. Тя е абсолютно необходима на художника, тъй като при рисуването не може да се разчита само на наблюдението и интуицията.

Преподавател: Бисерка Петрова

Перспектива

image

Цели и задачи

Обучението по предмета "Перспектива" има за цел чрез усвояване на основните закономерности на линейната перспектива учениците да придобият умения за изграждане на триизмерно пространство.
За постигането на основната цел на обучението по перспектива е необходимо изпълнието на следните подцели:
■  придобиване на знания и умения за построяване на геометрични тела в перспективен изглед с една и две убежни точки
■  придобиване на знания и умения за построяване на хвърлени сенки при различните видове осветление
■  придобиване на знания и умения за пространствено мислене за изграждане на архитектурна композиция с цвят

Методика

Учебното съдържание е структурино в теми и раздели.
За всеки раздел са записани минималния брой часове и необходимите теми.
Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема, в съответствие с посочените за раздела.
За постигане на целите учебните часове се разпределят за:
нови знания, упражнения и оценяване.

Структура на дисциплината

Изучава се в VІІІ клас както следва:
    І срок - 18 седмици по 1 час седмично
    ІІ срок - 16 седмици по 1 час седмично

Преподавател: Димитър Димитров

История на изкуството

image

Цели и задачи

Изучаване на “История на изкуството” е учебен метод, който е пряко свързан със спецификата на средните художествени училища.
Съществува пряка и косвена връзка между дисциплината “История на изкуството” и специалните дисциплини по време на обучението на учениците в средните художествени училища.
Материалът, който е предложен за изучаване има за цел:
■  Да създаде възможност на учениците да получат и усвоят знания за развитие на изкуството в исторически план - тенденции, идейно-стилистични особености, водещи школи, представители, творби.
■  Разбиране на фактори и предпоставки за особеностите на изкуството през различните епохи - връзката с историко-социалната проблематика на времето – политика, икономика, явления в обществения живот, митология, религия, философия, наука и др.
■  Обогатяване на художествената култура.
■  Чрез характеристиката и анализа на явления, процеси, творби, майстори да се формира естетически вкус и способност за естетическа оценка.
■  Чрез изучаване постиженията в изобразителните изкуства и визуалната информация за тях - репродукция, албуми, видеокасети, диапозитиви и медии, възможностите на различни материали и различни идейни решения да се провокира и стимулира творческия потенциал както в пряка връзка с обучението по специалните предмети, така и за бъдещото развитие на обучаващите се като творчески личности.

Методика

Уроците се провеждат в класна стая или кабинет по история на изкуството, оборудван с маси, върху които може да се пише, с видеокасети, телевизор, видео, специализирана библиотека.
Уроците са теоретични, и лекции с нагледни материали и видеофилми.

Учебно-творческа практика

image

Цели и задачи

В часовете по учебно-творческа практика се изпълняват задачи, свързани с преподавания през учебната година материал в часовете по рисуване и другите специални предмети, като акцентът е върху възможността учениците да усвоят и затвърдят в още по-голяма степен артистичният и свободен подход към конкретна творческа задача - най-често рисуване на скици и ескизи на хора и на пейзажи в пленерна обстановка.

Методика

Часовете са провеждат под наблюдението на учителите по специални предмети, като в края на всеки ден се провеждат конферанси, а в края на практиката се прави цялостна оценка и анализ на работата на всеки ученик.

Структура на дисциплината

Учебно-творческата практика се провежда през втората и третата седмица на април, както следва:
■  VІІІ и ХІІ клас:
    5 дни (една седмица)
■  ІХ, Х и ХІ клас:
    10 дни (две седмици)

Компютърна графика

image

Цели и задачи

Обучението по предмета "Компютърна графика" има за основна цел да развие техническите способности на учениците, както и умението им да използват компютърни технологии като помощно средство за доразвиване и реализация на собствените им творчески умения в професионалната област.
За постигането на основната цел на обучението по комютърна графика е необходимо изпълнието на следните, формиращи интелекта, подцели:
■  активизиране на познавателните възможности
■  развитие на способност за анализиране на комютърни произведения
■  овладяване на техническите средства на компютърните технологии
■  изграждане на естетическо чувство и критерии при работа с готови програмни решения
■  развитие на способностите за самостоятелно ориентиране и работа в напозната програмна среда
■  обогатяване на представите и въображението
■  създаване на навици за системен труд и формиране на качества у личността:
наблюдателност, комбинативност, целенасоченост, естетически критерии и оценка, творческо мислене
■  спазване на хигиенни и безопасни условия на труд

Методика

Учебното съдържание е структурино в два основни раздела - "Растерна графика" и "Векторна графика" и съответния брой теми, разглеждащи разделите.
Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема, необходими за изучаване на раздела.
За постигане на целите учебните часове се разпределят за:
нови знания, упражнения, преговор, конферанси и оценка.
Заниманията се провеждат в училище, в изцяло обновена мултимедийна зала, оборудвана с нобходимия брой компютърни конфигурации, софтуер и периферна техника.

Структура на дисциплината

Изучава се в класово-групови занятия в ХІ и ХІІ клас както следва:
■  ХІ клас:
    І срок - 18 седмици по 2 часа седмично
    ІІ срок - 18 седмици по 2 часа седмично
■  ХІІ клас:
    І срок - 18 седмици по 2 часа седмично
    ІІ срок - 13 седмици по 2 часа седмично

Уроците са теоретично – практични, като практическите упражнения се провеждат успоредно с разглеждането на всяка тема.

Очаквани разултати от обучението

В края на обучението учениците трябва
да знаят:
■  значението и ролята на компютърните технологии в областта на рекламата
■  основните понятия в областта на компютърната графика
■  основните програмни изразни средства за съответния вид компютърна графика
■  инструментите, командите и настройките на съответната компюрна програма
■  етапите при реализацията на рекламен проект чрез компютър
да могат:
■  сами да управляват работата на компютърната система и периферната техника
■  да изпълняват сами учебните задачи, преподадени от учителя
■  да реализират сами собствените си идеи чрез компютър
■  да умеят да прилат на практика теоретичните познания за съответната компютърна програма
■  да задълбочават знанията и уменията си за работа с компютър и непознати програми

Преподавател: Добрин Атанасов

Чуждоезикова подготовка по професията

image

Цели и задачи

инфо

Методика

инфо

Преподавател: Николай Зарков